“Η ποινική αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας”

Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία συνιστούν διαχρονικά κοινωνικά φαινόμενα, η καταπολέμηση των οποίων επέρχεται και μέσω του ποινικού δικαίου. Σε συμμόρφωση προς το διεθνές και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, ο Έλληνας ποινικός νομοθέτης έχει προβλέψει το αξιόποινο της ρητορικής του μίσους (στο Ν 927/1979, όπως τροποποιήθηκε από το Ν 4285/2014 και ισχύει, και στο άρθρο 184 παρ. 2 ΠΚ), της ρατσιστικής διάκρισης (στο άρθρο 11 παρ. 1 Ν 4443/2016) και του εγκλήματος μίσους ή εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά (στο άρθρο 82Α ΠΚ). Το έργο απευθύνεται σε κάθε νομικό που ενδιαφέρεται για την ποινική αντιμετώπιση του ρατσιμού και της ξενοφοβίας και τις προεκτάσεις στη σύγχρονη κοινωνία.

“Απιστία σχετική με την υπηρεσία.”

   Στην παρούσα μελέτη προσεγγίζεται το έγκλημα της απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, με βάση τη συστηματική ένταξή του στον Ποινικό Κώδικα και με ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασής του, όπως αυτό τυποποιείται στον κυρωτικό κανόνα του άρθρου 256 ΠΚ. Εισαγωγικά, επιχειρείται η οριοθέτηση της σχέσης του εγκλήματος αυτού με τα εγκλήματα διαφθοράς και η νομοθετική εξέλιξη της ποινικής ρύθμισης, με παράλληλη αναφορά σε ανάλογες αλλοδαπές ρυθμίσεις. Ακολουθεί ο εντοπισμός και ο εννοιολογικός προσδιορισμός του εννόμου αγαθού που προσβάλλεται με το έγκλημα αυτό, αλλά και η ένταξη του συγκεκριμένου εγκλήματος σε ευρύτερες κατηγορίες εγκλημάτων.

“Η οριοθέτηση της έννοιας της «δημόσιας περιουσίας» στο έγκλημα της απιστίας σχετικής με την υπηρεσία”

Σύμφωνα με την επιστήμη του συνταγματικού δικαίου, «κράτος είναι ο λαός που ζει σε ορισμένη χώρα και είναι οργανωμένος σε νομική προσωπικότητα, εξοπλισμένη με πρωτογενή εξουσία». Από τον ορισμό αυτόν προκύπτει ότι στοιχείο της έννοιας του κράτους αποτελεί η συγκρότηση του λαού σε νομικό πρόσωπο, δηλαδή σε φορέα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων…

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό μας γραφείο

Εάν σας απασχολεί οποιοδήποτε νομικό ζήτημα επικοινωνήστε μαζί μας